هفته بهداشت روان 98

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند.

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. پس همانگونه که بهداشت جسمانی افراد در حیطه علوم پزشکی از اهمیت شایانی برخوردار است سلامت و بهداشت روانی فرد در جامعه نیز بسیار مهم است.

به جای اینکه خودتان را با دیگران مقایسه کنید. خودتان را با خودتان مقایسه کنید ببینید چقدر رشد داشته اید ، به چه چیزهایی رسیده اید و چقدر به سمت اهدافتان پیشرفت کرده اید. این فایده وجود دارد که وقتی میبینید چقدر جلو رفته اید و چطور بر موانع غلبه کرده اید ، قدر شناسی و مهربانی نسبت به خودتان ایجاد می کند.