پرو کردن لباس فرم دانش آموزان

اولیای گرامی جهت پرو لباس فرم دانش آموز خود روز چهارشنبه 10تا 12 در مدرسه حضور داشته باشید.