برگزاری مانور زلزله

مانور زلزله

با توجه به اهمیت آموزش لازم در مواجه با بحرانها و وقایع طبیعی ،  توضیحات لازم برای حفظ ایمنی به دانش آموزان داده شد ، و مانور زلزله همزمان بصورت مجازی انجام شد.

گزارش تصویری