روز رشت (شهرباران های نقره ای)

روز رشت (شهرباران های نقره ای)

گزارش تصویری